" />

Teisinės Advokato Kontoros paslaugos

Teisines paslaugas teikia profesionalai.
Džiaugiamės, kad apsilankėte mūsų internetinėje svetainėje. Šioje svetainėje norėtume pristatyti save ir savo darbo vietą - Advokatės A.B. Rekštienės kontorą.
Taip pat kviečiame susipažinti su mūsų Advokato kontoroje teikiamomis teisinėmis paslaugomis.

Advokato Kontora

 • Darbo vieta: Advokatės A.B. Rekštienės kontora.
 • Adresas: Nemuno g. 10-4, Kaunas
 • Elektroninis paštas: info@teisine.info
 • Telefonas: +370 37 763 372

Apie mus

Mes, tai Advokato padėjėja Daiva Rudzenskienė Vilniaus Univeritete baigę universitetines suderintas pirmosios ir antrosios pakopos (vientisąsias) teisės studijų programos studijas ir įgiję teisės magistro laipsnius. Žinodami ir suprasdami Lietuvos bei tarptautinės teisės dinamiką, savo gebėjimus tobuliname Lietuvos Advokatūros, Vilniaus universiteto, Teisingumo ministerijos organizuojamuose seminaruose bei konferencijose. Taip pat savarankiškai nuolat analizuojame Lietuvos bei Europos teismų praktiką. Ypatingą dėmesį skiriame žmogaus teisėms bei laisvėms baudžiamajame procese.

Teisines paslaugas pradėjome teikti 2010 metais pačių įkurtoje teisinių paslaugų įmonėje UAB "Teisinė info". Šioje įmonėje sukaupėme didelę patirtį konsultuodami klientus bei rengdami teisinius dokumentus šeimos, paveldėjimo, sutarčių, įmonių darbo bei kitų teisės šakų srityse. Tačiau teisinių paslaugų įmonės, pagal proceso įstatymus gali suteikti ne visas teisines paslaugas. Todėl suprasdami klientų lūkesčius gauti vienodai kokybiškas kompleksines teisines paslaugas, 2014 metais sustabdėme UAB Teisinė info veiklą ir pradėjome dirbti advokatės Audros Betos Rekštienės kontoroje advokato padėjėjais.

Advokato padėjėja Daiva Rudzenskienė
Daiva Rudzenskienė Advokato padėjėja

Jei Jūs norėtumėte kreiptis dėl teisinių paslaugų, prašau iš anksto registruotis nurodytais kontaktais.

 • daiva.rudzenskiene(eta)advokatai-kaune.lt
 • +370 670 190 95

Dirbdami Advokato kontoroje Teisines paslaugas teikiame

Atsakingai Sąžiningai Teisėtai Moraliai teisingai Vengdami interesų konflikto Lojaliai klientui Saugodami kliento paslaptį

Susisiekite su mumis Mūsų paslaugos

Pagal Lietuvos Advokatūros įstatymo 34 straipsnio 2 dalį

Advokato padėjėjas turi visas advokato teises ir pareigas,

išskyrus Advokatūros ir proceso įstatymuose nustatytus apribojimus.

Advokatų teisės ir pareigos

 • sąžiningai atlikti savo pareigas. Advokatas privalo laikytis Lietuvos advokatų etikos kodekso reikalavimų ir elgtis dorai bei pilietiškai;
 • savo veikloje laikytis duotos advokato priesaikos (advokato padėjėjai priesaikos neduoda) ir įstatymų;
 • teismo posėdžio metu dėvėti mantiją (tik advokatams);
 • nuolat tobulinti profesinę kvalifikaciją. Advokatų profesinės kvalifikacijos tobulinimą organizuoja Lietuvos advokatūra šios nustatyta tvarka;
 • Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka saugoti advokato veiklos dokumentus;
 • Advokatas ar advokato padėjėjas negali dalyvauti žvalgybos ir (ar) kriminalinės žvalgybos veikloje, dirbti ar eiti kitas mokamas pareigas, išskyrus darbą Lietuvos advokatūroje ir mokslinę, kūrybinę ar pedagoginę
 • gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų veiksmingoms teisinėms paslaugoms teikti reikalingą valstybės ir savivaldybių institucijų turimą ar kontroliuojamą informaciją, dokumentus, jų nuorašus arba motyvuotą atsisakymą juos pateikti. Advokato kreipimesi turi būti pateikti duomenys, įrodantys prašomų pateikti dokumentų ar jų nuorašų ryšį su teisinių paslaugų teikimu;
 • savarankiškai rinkti teisinėms paslaugoms teikti reikalingus duomenis, kuriuos advokatas gali gauti nesinaudodamas procesinėmis prievartos priemonėmis, t. y. gauti iš asmenų reikalingus dokumentus ar jų nuorašus, ar kitokią teisinėms paslaugoms teikti reikalingą informaciją. Advokato kreipimesi turi būti pateikti duomenys, įrodantys prašomų pateikti dokumentų ar jų nuorašų ryšį su teisinių paslaugų teikimu. Asmenys, pateikę advokatui reikalingus duomenis, turi teisę į būtinų tokios informacijos pateikimo sąnaudų kompensavimą, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus;
 • susipažinti su teismų ir kitų institucijų, nagrinėjančių ginčus ir skundus, praktika, taip pat ir su priimtais įsiteisėjusiais teismų sprendimais, nuosprendžiais, nutartimis ir bylų medžiaga. Jeigu ginčas ar skundas buvo nagrinėjamas uždarame teismo posėdyje, pateikiama susipažinti tik ta bylos medžiaga, kurioje nėra duomenų, dėl kurių skundas ar ginčas buvo nagrinėjamas uždarame teismo posėdyje;
 • daryti bylos, kurioje jis yra atstovas ar gynėjas, dokumentų kopijas, išskyrus bylas, kurios nagrinėtinos uždarame teismo posėdyje;
 • tvirtinti (tik advokatai ) bylai nagrinėti teisme reikalingų rašytinių įrodymų nuorašus. Nuorašų tvirtinimo ir registravimo tvarką nustato Lietuvos advokatūra, suderinusi su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija;
 • naudotis kitomis įstatymų numatytomis teisėmis, susijusiomis su advokato veikla.

Iš Lietuvos advokatų etikos kodekso

1. Konfidencialumas yra pagrindinė ir svarbiausia advokato teisė ir pareiga. Advokatas turi klientui garantuoti, kad suteikta informacija bus saugoma kaip advokato profesinė paslaptis.

2. Advokato profesinę paslaptį sudaro kreipimosi į advokatą faktas, sutarties su klientu sąlygos, kliento suteikta informacija ir pateikti duomenys, konsultacijos pobūdis ir kliento pavedimu advokato surinkti duomenys. Klientas gali leisti advokatui atskleisti tam tikrą informaciją. Konfidencialumo įsipareigojimams senatis netaikoma.

3. Advokatas iš savo kolegų, advokato padėjėjų, kitų savo ar advokatų profesinės bendrijos darbuotojų, kitų asmenų, kuriuos pasitelkia teikdamas teisines paslaugas, turi reikalauti laikytis tokių pačių konfidencialumo įsipareigojimų ir už tai atsako.

1. Atlikdamas profesines pareigas, advokatas turi būti visiškai nepriklausomas nuo bet kokios įtakos, ypač tos, kuri gali kilti dėl asmeninių interesų ar išorinio poveikio.

2. Advokatas neatsako drausmine tvarka už atliekant profesines pareigas geranoriškai pareikštą nuomonę.

3. Advokatui neturi būti taikomos baudžiamosios, administracinės, civilinės, ekonominės arba kitokios sankcijos už veiksmus, kurių jis ėmėsi kliento įsipareigojimams įvykdyti pagal įstatymų ar profesinės etikos reikalavimus.

4. Advokatas pagal sutartį turi teisę be jokių apribojimų dalyvauti savo kliento byloje ar jam atstovauti santykiuose su trečiaisiais asmenimis, išskyrus atvejus, kai advokatas yra visiškai ar laikinai išbraukiamas iš Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašo.

1. Advokatas negali konsultuoti, atstovauti, ginti ar veikti dviejų ar daugiau klientų vardu tuo pačiu klausimu ar toje pačioje byloje, jeigu tų klientų interesai yra priešingi.

2. Jei atstovaujant klientams kyla interesų konfliktas ar pavojus, kad bus pažeistas konfidencialumas ar advokato nepriklausomumas, advokatas turi nustoti veikti tų klientų vardu.

Pagal Lietuvos Advokatūros įstatymo 6 straipsnį

Advokatas turi teisę pasirinkti teisės sritį, kurioje jis teikia teisines paslaugas

Mūsų pristatomos Advokato Kontoros teisininkai specializuojasi:

Šeimos teisė

Teisinės paslaugos susijusios su santuokos nutraukimu, išlaikymu, tėvystės nustatymu ar nuginčyjimu, globa, rūpyba, vedybų sutartimis


Šeimos teisės paslaugos

Paveldėjimo teisė

Teisinės paslaugos susijusios su palikimo priėmimu pagal įstatymą ir testamentą, testamento nuginčyjimu, testamento sudarymu, terminu priimti palikimą


Paveldėjimo teisės paslaugos

Prievolių teisė

Teisinės paslaugos susijusios su prievolėmis atsiradusiomis iš delikto ir prievolėmis atsiradusiomis sutarčių pagrindu. Prievolių vykdymas ir nevykdymo pasekmės.


Prievolių teisės paslaugos

Sutarčių teisė

Teisinės paslaugos susijusios su sutarčių sudarymu, jų vykdymu bei nutraukimu. Rengiame atskirų sutarčių rūšių projektus. Audituojame klientų pateiktus sutarčių projektus.


Sutarčių teisės paslaugos

Baudžiamoji Justicija

Teisinės paslaugos susijusios su baudžiamaja teise ir baudžiamuoju procesu. Tai paslaugos susijusios su nusikalstamos veikos sudėtimi, asmens teisėmis ikiteisminiame tyrime ir teismo procese.


Baudžiamosios teisės paslaugos

Administracinė teisė

Teisinės paslaugos susijusios su administracinės teisės pažeidimais. Teikiame teisines konsultacijas, procesinių dokumentų rengimo, atstovavimo paslaugas visose administracinės teisės pažeidimų bylose.


Administracinės teisės paslaugos